Mission Statement BEVON vzw

Gezien de vzw BEVON de Vlaamse Ontginners verenigt zal de vzw BEVON een dialoog aangaan met de administraties die zich bezighouden met ontginningen.

Er wordt vooral gewerkt op het niveau van de provincies en de gemeenten.

De vzw BEVON zal ieder jaar een actieplan uitwerken waarbij concreet zal worden aangegeven op welke wijze de voormelde dialogen zullen worden uitgewerkt.

h2_bullet

Een informatiekanaal zijn voor de leden en hiertoe o.a. de communicatie verzorgen tussen de vzw O.V.O. en de ontginners-leden van BEVON.

De vzw BEVON zal een dialoog aangaan met de provinciale en gemeentelijke overheden. De dialoog op regionaal vlak gebeurt door de vzw O.V.O. De vzw BEVON zal de resultaten van deze dialoog van O.V.O. communiceren aan haar eigen leden en zal anderzijds de behoeftes en bedenkingen van haar leden communiceren aan de vzw O.V.O.

De goede dialoog en informatie-uitwisseling zal gebeuren via de volgende kanalen:

  • Een website waarop informatie te vinden zal zijn;
  • Regelmatig doormailen van de verslagen van de overlegvergaderingen;
  • Uitbrengen van verslag tijdens de Algemene Vergaderingen.

De vzw BEVON zal jaarlijks evalueren of de communicatie goed verloopt en in de toekomst eventueel bijkomende kanalen onderzoeken (nieuwsbrieven, nieuwsflashes, infoavonden, enz.)

h2_bullet

Een forum creëren waar de ontginners elkaar kunnen ontmoeten om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Door het organiseren van een drietal Algemene Vergaderingen per jaar zullen de ontginners-leden van BEVON in onderling contact gebracht worden. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan het creëren van de mogelijkheid om tijdens en na deze vergaderingen informele contactmomenten te voorzien.

Agenda 2019

h2_bullet

Data vergaderingen van de Raad van Bestuur

  • Dinsdag 19 februari 2019 – 11u30: 30ste Raad van Bestuur.
  • Dinsdag 14 mei 2019 – 11u30: 31ste Raad van Bestuur.
  • Dinsdag 8 oktober 2019 – 11u30: 32ste Raad van Bestuur.
h2_bullet

Data algemene vergaderingen

  • Dinsdag 30 april 2019 – 18u30: 21ste Algemene Vergadering.
  • Dinsdag 26 november 2019 – 18u30: 22ste Algemene Vergadering.

Voor de vergaderingen worden telkens uitnodigingen gestuurd.